paperart05.jpg
 

     ปักชำทำได้หลายวิธี ดังนี้
1. การปักชำกิ่งหรือต้น
2. การปักชำใบ
3. การปักชำราก

  การปักชำ

การปักชำ  คือ การตัดส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช  เช่น  ลำต้น  ราก  หรือใบ  มาปักชำไว้ในสภาพที่เหมาะสมต่อการเกิดรากและแตกยอดใหม่  ต้นพืชที่เกิดขึ้นใหม่มีลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประการ  ฉะนั้น การปักชำควรจะเลือกต้นแม่ที่เป็นพันธุ์ดีตรงตามความต้องการ  มีการเจริญเติบโตดี  แข็งแรง  ปลอดโรค

        การปักชำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในบรรดาวิธีการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศ  เป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุด  และไม่ต้องการเครื่องมือมากนัก  จึงเป็นวิธีที่นิยมใช้ทั่วไป  พืชแต่ละชนิดมีวิธีปฏิบัติได้ปลายแบบแตกต่างกันไป  ผู้ที่ทำการขยายพันธุ์พืชควรจะพิจารณาเลือกใช้วิธีที่ทำได้ง่ายและลงทุนน้อยที่สุด  แต่ได้ผลดี  โดยการทดลองศึกษาว่าพืชแต่ละชนิดเหมาะสมกับการปักชำแบบใดมากที่สุด